Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11:00 uur (vanaf 10:30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

Financien en beheer

Actie Kerkbalans 
Aan u als gemeentelid wordt jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Ook een kerk kan immers niet zonder inkomsten. In januari wordt daarom de actie Kerkbalans gehouden. U ontvangt dan een folder met informatie over geplande inkomsten en uitgaven van de kerk, daarbij krijgt u een formulier waarmee u uw bijdrage voor het komende jaar kunt toezeggen. Gespreide betaling is mogelijk. Aangezien onze kerk onder de ANBI-regeling valt, zijn giften aan de kerk boven uw fiscale drempel aftrekbaar voor de belastingen. 
Meer informatie over de actie Kerkbalans kunt u krijgen bij:

Dhr. P. Dekker, Saltshof 3470, tel. 024 – 642 55 43,   

PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel met ANBI erkenning.
De Prot. kerk is zo’n goed doel met ANBI erkenning.

Voor de belastingdienst is het nodig om een periodieke schenking schriftelijk vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar.
Met ingang van 2014 kan deze overeenkomst onderhands worden aangegaan tussen de gever en de begunstigde, u en de Prot. kerk, zonder tussenkomst van een notaris, zoals eerder wel het geval was.

Wat zijn de voordelen voor u en voor de kerk?

Het grote voordeel voor u is dat de gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Voor andere giften, die niet schriftelijk zijn vastgelegd, geldt een drempel. Als u onder de drempel blijft, heeft u dus helemaal geen voordeel.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:
- Meer geld overhouden van uw jaarlijkse schenkingen; of
- Meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en uw leeftijd. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%, zie onderstaande tabel voor voorbeelden.

 

Uw gift zonder

overeenkomst

Uw gift met

Overeenkomst

Belasting-

schijf

Belasting

voordeel

Minder uitgave voor u

Meer inkomsten voor de kerk

€ 100

€ 125

24%

€ 30

€ 5

€ 25

€ 150

€ 200

42%

€ 84

€ 34

€ 50

€ 150

€ 225

42%

€ 95

€ 20

€ 75

€ 200

€ 300

52%

€ 156

€ 56

€ 100

€ 300

€ 600

52%

€ 312

€ 12

€ 300

Nb. Alle getallen zijn achter de komma afgerond. De mogelijkheden zijn legio.

Omdat de kosten voor een notaris kunnen worden uitgespaard is het netto voordeel voor de kerk zoals in de tabel is weergegeven.
Ook voor u is er voordeel en meedoen is laagdrempelig.
Bij overlijden van u of uw partner vervalt de overeenkomst.

Wat kan de kerk met deze extra inkomsten doen?
Een greep uit de mogelijkheden:
- Een tekort op de begroting geheel of gedeeltelijk wegwerken,
- Meer pastorale zorg,
- Beter onderhoud aan de gebouwen,
- Meer mogelijkheden voor de ouderen en de jeugd,
- Uitbreiding van de predikantenplaatsen,
- Meer zondagse erediensten.
 -Misschien kunt u zelf nog meer mogelijkheden aandragen die in de gemeente noodzakelijk zijn.

Hoe regelt u een periodieke schenking?
Dat is heel makkelijk want het college van kerkrentmeesters kan alles voor u regelen.
De tussenkomst van een notaris is niet meer nodig en we kunnen gewoon een afspraak bij u thuis organiseren. Laat het college van kerkrentmeester weten dat u mee wil doen.

De voordelen zijn groot en door mee te doen kan er zoveel meer gedaan worden.

Voor meer informatie:
Dhr. M.A. Kruijthoff, tel. 06-29500569, email:

Financieel verslag

Lees hieronder het financieel verslag van de diaconie

Tarieven rouw/trouw diensten

Download de tarievenlijst

 

Ledenadministratie

De burgerlijke gemeente geeft gegevens met betrekking tot verhuizing, geboorte, huwelijk of overlijden niet meer door aan de kerk. Daarom wordt u vriendelijk verzocht deze berichten zelf door te geven aan de ledenadministratie van de kerk: Dhr. M.A. Kruijthoff, email: ; of tel. 06-29500569..


Collectebonnen 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in stroken van 10 x 1 Euro per bon = Euro 10,00 per strook. U kunt deze bestellen door overmaking van het bedrag onder vermelding van welke stroken u wenst en uw adres, op een van de volgende rekeningen Postbank 3144850 / Rabo 158608364. Beide rekeningen ten name van de Protestantse Gemeente Wijchen.
U kunt ook op zondagochtend Dhr. W. Nouwen aanspreken, dan kunt u de bonnen direct meenemen. 

Kerkdienst opname
Wij nemen elke dienst op via de computer. Bent u niet in de gelegenheid  om de kerkdienst bij te wonen maar wilt u toch meeluisteren/beleven? U kunt de dienst op een USB stick thuisbezorgd krijgen. Voor het afspelen kunt u een afspeelapparaat in bruikleen krijgen. Met een hele duidelijke instructie. Voor informatie: Dhr. R. de Heus, 024 - 642 26 72.


Gebouwenbeheer 

Het onderhoud van kerkgebouw de Schakel wordt verzorgd door de heer R. de Heus en het beheerdersteam. 
Beheerders:
Dhr. J. v.d. Bosch, tel. 024 - 645 05 63
Dhr. S. Eilander,   tel. 024 - 641 69 41
Dhr. G. de Vries,   tel. 024 - 663 67 83
Dhr. R. de Heus,   tel. 024 - 642 26 72
Voor reservering voor het gebruik van de kerkzaal en overige ruimten in de Schakel kunt u bellen met: Dhr. J. v.d. Bosch, tel. 024 - 645 05 63. 
 
Batenburg
Voor alle zaken in Batenburg betreffende gebouwen e.d. kunt u contact opnemen met: Dhr. J. van de Bovenkamp, Grootestraat 11 te Batenburg, 
tel. 0487-54 25 88.